Add to my selection
Film poster

KÉT VALLOMÁS

Márton KELETI

Country : Hungary

Film poster
In Competition - Feature Films

KOME

Directed by : Tadashi IMAI

Country : JAPAN

Credits

Yasutaro YAGI - Script / Dialogue

Shunichiro NAKAO - Cinematography

Yoshiki NAGASAWA - Film Editor

Seigo SHINDO - Set decorator

Yasushi AKUTAGAWA - Music

Tadashi IMAI - Director

Casting

Yuko MOCHIZUKI - Yone mère de Chiyo

Toshiko OKADA - Sadako, soeur de Senkichi

Isao KIMURA - Senkichi chef des garçons vill

Shinjiro EHARA - Tsuguo

Masako NAKAMURA - Chiyo, fiancée de Tsuguo

.

.

.