Añadir a mi selección
Cartel de la película
En Competición – Largometrajes

KOME

Dirigida por : Tadashi IMAI

País : JAPÓN

Créditos

Tadashi IMAI - Director(a)

Yasutaro YAGI - Guión/ Diálogos

Shunichiro NAKAO - Imagen

Seigo SHINDO - Decorado

Yoshiki NAGASAWA - Montaje

Yasushi AKUTAGAWA - Música

Elenco

Yuko MOCHIZUKI - Yone mère de Chiyo

Toshiko OKADA - Sadako, soeur de Senkichi

Isao KIMURA - Senkichi chef des garçons vill

Shinjiro EHARA - Tsuguo

Masako NAKAMURA - Chiyo, fiancée de Tsuguo

.

.

.