Ving RHAMES

参与戛纳电影节的影片

分享

导演

Bakur BAKURADZE

Bakur BAKURADZE

编剧
Dover KOSASHVILI

Dover KOSASHVILI

导演, 男演员
Fred ZINNEMANN

Fred ZINNEMANN

Jafar PANAHI

Jafar PANAHI

编剧, 导演
Jean-Pierre DARDENNE

Jean-Pierre DARDENNE

导演, 编剧
Nagisa OSHIMA

Nagisa OSHIMA

Pietro GERMI

Pietro GERMI

编剧, 导演
Shiro TOYODA

Shiro TOYODA

.

.

.