Alina GROSS

参与戛纳电影节的影片

分享

导演

Dea  KULUMBEGASHVILI

Dea KULUMBEGASHVILI

导演
Gus VAN SANT

Gus VAN SANT

导演
Michel CACOYANNIS

Michel CACOYANNIS

导演
Naomi KAWASE

Naomi KAWASE

导演、作家
Nuri Bilge CEYLAN

Nuri Bilge CEYLAN

导演
Pierre RISSIENT

Pierre RISSIENT

Ramin BAHRANI

Ramin BAHRANI

Serguei BONDARTCHOUK

Serguei BONDARTCHOUK

导演
Sydney POLLACK

Sydney POLLACK

导演
上映日期

用逗号分隔地址 * 必填项
}}
.

.

.

继续访问本网站,
即代表您接受在遵守隐私保护政策的基础上,安装和使用将用于广告宣传的cookies。