Mary BRYANT

参与戛纳电影节的影片

分享

导演

.  CHANG

. CHANG

导演
Atom EGOYAN

Atom EGOYAN

导演, 编剧
Jean DELANNOY

Jean DELANNOY

导演
Ken LOACH

Ken LOACH

导演
Michael DUDOK DE WIT

Michael DUDOK DE WIT

导演
Naomi KAWASE

Naomi KAWASE

Roberto ROSSELLINI

Roberto ROSSELLINI

导演
Robert  GUÉDIGUIAN

Robert GUÉDIGUIAN

编剧、导演、制片人
ZHANG Yimou

ZHANG Yimou

导演
上映日期

用逗号分隔地址 * 必填项
}}
.

.

.

12 : 06 : 34 : 57
5月14日至25日,追踪第72届

戛纳电影节盛况,敬请登陆电影节官方网站

继续访问本网站,
即代表您接受在遵守隐私保护政策的基础上,安装和使用将用于广告宣传的cookies。