Thomas Michael Wright – The Stranger

Thomas Michael Wright - The Stranger © Joachim Tournebize / FDC