Wang Bing, Wang Xilin (MAN IN BLACK) – Red Steps

Wang Bing, Wang Xilin (MAN IN BLACK) - Red Steps © Loïc Venance / AFP