JI Jian

Actor

China

Feature films

DI ER

La Cinef, 2022