Kongkong WU

Actress

China

Feature films

PO SUI TAI YANG ZHI XIN

In Competition - Short Films, 2022Actor