Zhang XIANLIANG

Feature films

HEI PAO SHI JIAN

Out of Competition, 1987Screenplay