L. SLUKA

参与戛纳电影节的影片

分享

导演

André TÉCHINÉ

André TÉCHINÉ

导演
Abbas KIAROSTAMI

Abbas KIAROSTAMI

导演, 男演员
Humberto SOLAS

Humberto SOLAS

Ken LOACH

Ken LOACH

导演
Laszlo VAJDA

Laszlo VAJDA

导演
Michael HANEKE

Michael HANEKE

导演, 男演员
Pedro ALMODÓVAR

Pedro ALMODÓVAR

导演、编剧、制片人
Raymond DEPARDON

Raymond DEPARDON

编剧, 导演
QIU Yang

QIU Yang

导演
上映日期

用逗号分隔地址 * 必填项
}}
.

.

.

12 : 06 : 34 : 57
5月14日至25日,追踪第72届

戛纳电影节盛况,敬请登陆电影节官方网站

继续访问本网站,
即代表您接受在遵守隐私保护政策的基础上,安装和使用将用于广告宣传的cookies。