Saeed EBRAHIMIFAR

参与戛纳电影节的影片

YEK SHAB ONE NIGHT 2005 一种注目 演员
分享

导演

André TÉCHINÉ

André TÉCHINÉ

导演
Andrea ARNOLD

Andrea ARNOLD

女导演
Agnès VARDA

Agnès VARDA

女导演
Carlos DIEGUES

Carlos DIEGUES

导演
Guillermo DEL TORO

Guillermo DEL TORO

导演、编剧、制片人
Hugh HUDSON

Hugh HUDSON

导演
Jane CAMPION

Jane CAMPION

女演员
Ken LOACH

Ken LOACH

导演
Lisandro ALONSO

Lisandro ALONSO

Michel DRACH

Michel DRACH

编剧, 导演
上映日期

用逗号分隔地址 * 必填项
}}
.

.

.

继续访问本网站,
即代表您接受在遵守隐私保护政策的基础上,安装和使用将用于广告宣传的cookies。