Vera MARETSKAIA

参与戛纳电影节的影片

分享

导演

Agnès VARDA

Agnès VARDA

女导演
Claude LELOUCH

Claude LELOUCH

导演, 男演员, 编剧
Jac  CLINCH

Jac CLINCH

导演
Naomi KAWASE

Naomi KAWASE

Sergueï YOUTKÉVITCH

Sergueï YOUTKÉVITCH

导演
Simón MESA SOTO

Simón MESA SOTO

导演
WEI Shujun

WEI Shujun

编剧
Woody ALLEN

Woody ALLEN

导演, 男演员
ZHANG Yimou

ZHANG Yimou

导演
上映日期

用逗号分隔地址 * 必填项
}}
.

.

.

12 : 06 : 34 : 57
5月14日至25日,追踪第72届

戛纳电影节盛况,敬请登陆电影节官方网站

继续访问本网站,
即代表您接受在遵守隐私保护政策的基础上,安装和使用将用于广告宣传的cookies。