Add to my selection
STELLA, FEMME LIBRE

STELLA

Michel CACOYANNIS

Country : Greece

PRINCESSE SEN
In Competition - Feature Films

SENHIME

Directed by : Keigo KIMURA

Country : JAPAN

Credits

Keigo KIMURA - Director

Fuji YAHIRO - Script / Dialogue

Kobai SUGIYAMA - Cinematography

Masaru SATO - Music

Mitsuzo MIYATA - Film Editor

Kisaku ITO - Set decorator

Casting

Denjiro OKOCHI - Le vieux Shogun : Ieyasu Tokug

Raizo ICHIKAWA - Hideyori Toyotomi

Eitaro SHINDO - Sado Honda

Kenji SUGAWARA - Yuasa Shinroku

Chieko HIGASHIYAMA - Lady Yodo

Isao YAMAGATA - Dewa Sakazaki

Machiko KYO - Princesse Sen

Film poster © DR

.

.

.