Añadir a mi selección
CARMEN JONES

CARMEN JONES

Otto PREMINGER

País : Estados unidos

LES AMANTS CRUCIFIÉS
En Competición – Largometrajes

CHIKAMATSU MONOGATARI

Dirigida por : Kenji MIZOGUCHI

País : JAPÓN

Créditos

Kenji MIZOGUCHI - Director

Yoshitaka YODA - Guión/ Diálogos

Matsutaro KAWAGUCHI - Guión/ Diálogos

Kazuo MIYAGAWA - Imagen

Hiroshi MIZUTANI - Decorado

Kanji SUGANUMA - Montaje

Fumio HAYASAKA - Música

Elenco

Yoko MINAMIDA - Otama

Sakae OSAWA - Sukeemon

Ichiro SUGAI - Genbei

Eitaro SHINDO - Ishun

Kazuo HASEGAWA - Mohei

Kyoko KAGAWA - Osan

Haruo TANAKA - Doki

Film poster © DR

.

.

.