Takis KANELOPOULOS

参与戛纳电影节的影片

OURANOS 1963 竞赛影片 – 长片 导演 , 剧本/ 旁白
分享

导演

Alexei GUERMAN

Alexei GUERMAN

导演
Francesca COMENCINI

Francesca COMENCINI

女导演
Gilles GRANGIER

Gilles GRANGIER

导演, 编剧
KORE-EDA Hirokazu

KORE-EDA Hirokazu

导演, 编剧
Jean-Pierre LIMOSIN

Jean-Pierre LIMOSIN

编剧, 导演
Michael HANEKE

Michael HANEKE

导演, 男演员
Patricio GUZMAN

Patricio GUZMAN

编剧, 导演
Roberto ROSSELLINI

Roberto ROSSELLINI

导演, 编剧
Teresa VILLAVERDE

Teresa VILLAVERDE

女导演
Wim WENDERS

Wim WENDERS

导演, 男演员
.

.

.